Multisport

Program „MULTISPORT” Ministerstwa Sportu i Turystyki,
adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z klas IV-VI.
Założeniem Programu jest upowszechnienie postaw sportowych,
społecznych i zdrowotnych poprzez udział dzieci w aktywności
ruchowej zbieżnej z rozwojem biologicznym, nastawionej głównie
na ich wszechstronny i harmonijny rozwój. Zapewnienie
efektywnego przejścia ze sportu szkolnego do klubów sportowych
i wdrożenie do współzawodnictwa wydaje się jednym
z kluczowych zadań. Jednak najważniejszym celem sportu
dzieci i młodzieży jest kształtowanie postaw prozdrowotnych
a przede wszystkim wychowanie przez sport. Program kierowany
jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi na poziomie
szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów sportowych
i JST na poziomie gminnym i wojewódzkim. Oferta sportów
uzależniona będzie od regionalnych i lokalnych tradycji
i priorytetów.
Głównym założeniem Programu jest nabycie zróżnicowanych
umiejętności ruchowych dzieci i kreowanie wzorów zachowań
prozdrowotnych. W Programie eksponuje się wychowawczą funkcję
sportu i jego związku z kulturą, a także rolę aktwności fizycznej
w umacnianiu więzi rodzinnych i kultywowaniu lokalnych tradycji
sportowch. Jesteśmy jedną z czterech szkół powiatu, która
uczestniczy w tym programie.
„Multisport” rozpoczął się w naszej szkole 1.09.2014r. w formie
zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie, którzy uczestniczą w projekcie
– 18 osób  z klas IV-VI biorą udział w zajęciach z piłki siatkowej,
lekkoatletyki i gimnastyki. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu
-poniedziałek, wtorek i środa po 90 minut. W ramach projektu
szkoła otrzymała również sprzęt sportowy m.in.: piłki do siatkówki,
piłki ręcznej i mini koszykówki, pachołki, laski gimnastyczne
oraz drążek gimnastyczny. Opiekunem programu jest
nauczyciel wychowania fizycznego pani Ewa Rybczak.