Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w roku szkolnym
2018/2019.Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,
co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć
szkołę. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu
z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1.języka polskiego
2.matematyki
3.języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących
języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub
włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech
przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1.języka polskiego
2.matematyki
3.języka obcego nowożytnego
4.jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych
lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie,
przystępuje do niego w czerwcu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1.pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa
120 minut
2.drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3.trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,
a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których
każdy trwa po 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku
egzaminu z matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych.
Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno
zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną
odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie,
w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na
skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady
przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych
z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty
jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest
równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Opis egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Opis egzaminu ósmoklasisty z matematyki